Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1 z dnia 2003-10-29.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/436415/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2003-10-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie udzielania urlopów bezpłatnych urzędnikom służby cywilnej

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w wystąpieniu sprawę, której przebieg wskazuje na potrzebę precyzyjnego uregulowania procedury udzielania urlopów bezpłatnych urzędnikom służby cywilnej. Na tle przedstawionej sprawy powstało pytanie, czy i na jakich warunkach urzędnikowi służby cywilnej przysługuje prawo do otrzymania urlopu bezpłatnego, a także czy czas przebywania na urlopie bezpłatnym jest równoznaczny z pozostawaniem w stosunku zatrudnienia w służbie cywilnej, co uniemożliwia sprawowanie w tym czasie funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego. Kazus opisany w wystąpieniu dotyczył udzielenia urlopu bezpłatnego urzędnikowi służby cywilnej sprawującego obecnie funkcję z wyboru w jednostce samorządu powiatowego, jednak analogiczny problem może dotyczyć osób pełniących funkcje z wyboru w jednostkach samorządu gminnego i wojewódzkiego.

Inf. 10-12/2003, str.39.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-14
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (30.01.2004 r.) poinformował, że w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym, Szef Służby Cywilnej udziela urzędnikowi służby cywilnej, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na czas wykonywania zajęć, zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania funkcji poza służbą cywilną. Okres urlopu zalicza się, łącznie w wymiarze nie dłuższym niż 5 lat, do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze urzędnika służby cywilnej. W razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego urzędnik służby cywilnej ma prawo odwołania się do Prezesa Rady Ministrów, a następnie złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednocześnie podzielając stanowisko Rzecznika zapewniono, że w projektowanej nowelizacji ustawy zaproponowana zostanie zmiana tego przepisu w sposób zapewniający jego precyzyjne stosowanie.
Inf. 1-3/2004, str. 86