Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy służb mundurowych z dnia 2003-10-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453630/03/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2003-10-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 17 ustawy z dnia 16.12.1972 r. o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z art. 77 w związku z art. 32 Konstytucji RP.

Art. 77 ust. 1 Konstytucji stanowi, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Tymczasem policjanci oraz inni funkcjonariusze służb mundurowych (Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu), którzy w wyniku winy nieumyślnej doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, a także rodzina funkcjonariusza, który zmarł wskutek takiego wypadku lub choroby, pozbawieni są możliwości skutecznego dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym, bowiem świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji stanowią wynagrodzenie wszelkich szkód.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-04-19
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3.03.2004 r., sygn. akt K 29/03).