Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie nieuregulowania w ustawie - Prawo łowieckie kwestii zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzanie polowań oraz wydzierżawiania gruntów prywatnych kołom łowieckim bez wynagrodzenia dla właściciela z dnia 2003-12-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/448302/03/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-12-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie nieuregulowania w ustawie - Prawo łowieckie kwestii zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzanie polowań oraz wydzierżawiania gruntów prywatnych kołom łowieckim bez wynagrodzenia dla właściciela.

Ukształtowała się powszechna praktyka, nie znajdująca oparcia w obowiązującym prawie, polegająca na wkraczaniu przez myśliwych na tereny prywatne bez zgody lub nawet wbrew stanowczemu sprzeciwowi właścicieli. Taka praktyka budzi poważne wątpliwości w świetle postanowień art. 64 ust. 3 Konstytucji RP (własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności). Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1997 r. Prawo łowieckie, polowanie może odbywać się za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Wola właściciela nieruchomości zastała tu zupełnie pominięta. Kolejną kwestią poruszaną przez obywateli jest problem wydzierżawiania obwodów łowieckich. Również w tym przypadku pominięto całkowicie wolę właścicieli. Obwody te wydzierżawia się kołom łowieckim na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej, a czynsz dzierżawny przypada nadleśnictwu od wielkości powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - od pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Właściciel, którego grunt został bez jego wiedzy i zgody wydzierżawiony kołu łowieckiemu, nie otrzymuje z tego tytułu żadnych opłat, mimo iż z jego nieruchomości faktycznie korzystają osoby trzecie, często ograniczając lub wręcz uniemożliwiając mu wykonywanie prawa własności. W ocenie Rzecznika istnieje uzasadniona konieczność uregulowania w ustawie Prawo łowieckie zasygnalizowanych problemów, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego, poszanowania prawa własności oraz z wyważeniem interesów myśliwych i właścicieli gruntów.

Inf. 10-12/2003, str.67.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-02-17
Opis odpowiedzi:
1. Minister Środowiska (6.01.2004 r.) poinformował, iż poruszone w wystąpieniu ograniczenie prawa własności mieści się w zasadzie ustanowionej w art. 64 ust. 3 Konstytucji, gdyż nie narusza jego istoty. Próba uwzględnienia zgłoszonych uwag doprowadziłaby w konsekwencji do załamania systemu gospodarki łowieckiej w Polsce. Obecnie trwają prace w Sejmie nad poselskimi projektami nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, jednak nie zawierają one propozycji w zakresie poruszonym w wystąpieniu Rzecznika.
Inf. 1-3/2004, str. 96