Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2003-12-12.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/454121/03/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2003-12-12
Rodzaj sprawy:
skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o zobowiązanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpatrzenia odwołania Wincentego S. od decyzji wojewody z 1994 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji naczelnika gminy z 1974 r. o przejęciu na własność Państwa, w zamian za rentę, gospodarstwa rolnego Marii S. i wydania, w określonym przez Sąd terminie, decyzji administracyjnej rozstrzygającej o jego zasadności. Akta sprawy Wincentego S. wpłynęły do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w dniu 21.07.1994 r. i do tej pory sprawa nie została załatwiona, co stanowi rażące naruszenie art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 


Data odpowiedzi:
2004-05-06
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 8.04.2004 r., sygn. akt IV SAB 580/03). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoznał będące przedmiotem bezczynności odwołanie.