Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych dotyczących zwolnienia radców prawnych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (sygn. akt SK 64/03) z dnia 2004-02-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/458274/03/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-02-03
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych dotyczących zwolnienia radców prawnych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (sygn. akt SK 64/03).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 180 § 2 Kpk jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Stwierdził jednocześnie, że zaskarżony przepis przewidując możliwość zwolnienia radcy prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej nie określa adekwatnych przesłanek tego zwolnienia. Ustawodawca posługując się generalnym kryterium "dobra wymiaru sprawiedliwości" uchylił się od określenia granic, w jakich powinny podlegać ochronie kolidujące wartości konstytucyjne. Założony prymat interesów związanych z realizacją celów postępowania karnego pomija fakt, iż niejednokrotnie ze względu na wagę zarzutu stawianego w postępowaniu karnym, istotniejszą wartością powinna być ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

 


Data odpowiedzi:
2004-12-16
Opis odpowiedzi:Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 22.11.2004 r., sygn. akt SK 64/03).