Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie deportowania nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemek będących ofiarami handlu ludźmi z dnia 2004-02-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/360481/00/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie deportowania nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemek będących ofiarami handlu ludźmi.

Cudzoziemki przebywające w Polsce nielegalnie, będące ofiarami handlu ludźmi, po zatrzymaniu są niemal natychmiast deportowane do granicy. Uniemożliwia to odebranie zeznań obciążających sprawców przestępstw czerpiących zyski z prostytucji kobiet. Dzieje się tak, mimo iż ustawa o cudzoziemcach przewiduje możliwość legalizacji pobytu ofiary - cudzoziemki w Polsce, pod warunkiem złożenia przez nią zeznań obciążających osoby zaangażowane w proceder handlu kobietami. W praktyce przepis ten rzadko znajduje zastosowanie, z uwagi na brak regulacji prawnych rozwiązujących kwestie finansowe związane z pobytem ofiary w Polsce. Problem ten został zasygnalizowany przedstawicielom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas konferencji poświęconej zwalczaniu procederu handlu ludźmi, która odbyła się w dniach 28 - 29 maja 2002 roku w Legionowie. Uznano wówczas, że stworzenie stosownych regulacji prawnych w tym zakresie jest jednym z najpilniejszych zadań, za które odpowiedzialny powinien być resort MSWiA.Rzecznik zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do zasygnalizowanych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-03-08
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (08.03.2004 r.) poinformował, że pomimo wydania decyzji o wydaleniu z terytorium RP istnieje możliwość zalegalizowania pobytu cudzoziemca, jeżeli np. potrzebny byłby udział tej osoby w postępowaniu karnym. Legalizacja pobytu cudzoziemca może nastąpić wówczas wyłącznie na jego wniosek. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że procedura wydaleniowa przeszkadza w prowadzeniu postępowania karnego przeciwko osobom, co do których obciążające zeznania mogą składać cudzoziemki trudniące się prostytucją. Trwają prace nad Dyrektywą Rady Unii Europejskiej w sprawie krótkoterminowego zezwolenia na pobyt wydawanego osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw polegających na ułatwianiu nielegalnej migracji lub handlu ludźmi, które współpracują z właściwymi organami państwa pobytu. Dyrektywa będzie wymagać implementacji do prawa polskiego w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie. Planowane jest powołanie międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Jednym z podstawowych problemów do rozstrzygnięcia przez Zespół jest kwestia wskazania źródła finansowania systemu wsparcia i ochrony ofiary lub świadka handlu ludźmi.