Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli skarbowej z dnia 2004-03-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/451020/03/VI/605.2 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli skarbowej.

Środki i metody dopuszczone do stosowania przez służbę kontroli skarbowej w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, naruszają konstytucyjne prawa i wolności obywateli (m.in. prawo do ochrony życia prywatnego i tajemnicy komunikowania się, prawo do ochrony informacji). Do Rzecznika wpłynęły liczne wnioski od organizacji politycznych, gospodarczych i społecznych w sprawie niekonstytucyjności przyjętych rozwiązań prawnych. Projekt zmian krytycznie oceniła Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. Ustawa stosuje "własne" zasady postępowania kontrolnego, odmienne od rozwiązań ustanowionych w Ordynacji podatkowej, dopuszczające kontrolę każdej osoby fizycznej bądź osoby prawnej, według oceny dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub na polecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Ustawa przewiduje odmienne niż w Kodeksie postępowania karnego i w Kodeksie karnym skarbowym procedury dla dochodzenia i śledztwa w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz własne rozwiązania z zakresu stosowania środków technicznych dla zdobywania i utrwalania informacji w sposób niejawny. Wobec kontrolowanego dopuszczone jest stosowanie wszelkich środków operacyjnych bez wykazania niezbędnej potrzeby uzasadnionej podejrzeniami o popełnienie przestępstwa i bez wszczęcia postępowania przygotowawczego. Należałoby zdefiniować pojęcie "kontroli skarbowej", bowiem jest to w istocie policja skarbowa, mająca większe uprawnienia niż Policja, a nawet Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu.

W piśmie procesowym z dnia 15.01.2007 r. Rzecznik ograniczył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego do zarzutów dotyczących art. 7b ustawy o kontroli skarbowej oraz art. 36e ust. 2 pkt 4 zaskarżonej ustawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-07-04
Opis odpowiedzi:

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 17.06.2008 r., sygn. akt K 8/04).