Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie sposobu załatwiania skarg kierowanych do Prezesa Rady Ministrów z dnia 2004-03-08.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/435449/03/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie sposobu załatwiania skarg kierowanych do Prezesa Rady Ministrów.

Skargi kierowane do Prezesa Rady Ministrów rozpatrywane przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków nie zawsze są załatwiane zgodnie z art. 231 oraz 232 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Na mocy art. 231 Kpa, jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać właściwy organ. Zgodnie z art. 232 § 1 Kpa organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Tymczasem zdarza się, że obywatelom wnoszącym skargi udziela się jedynie odpowiedzi o braku właściwości Kancelarii Prezesa RM do rozpatrzenia sprawy, bez wskazania organu kompetentnego, albo skargę na działalność danego organu przekazuje się mu celem merytorycznego załatwienia. Rzecznik zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania takich sytuacji w przyszłości.

Inf. 1-3/2004, str. 56

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-06-10
Opis odpowiedzi:
1. Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (18.05.2004 r.) poinformował, iż uchybienia, o których mowa w wystąpieniu Rzecznika miały charakter jednostkowy. Sprawa ta była przedmiotem roboczej narady w Wydziale Skarg, Wniosków i Petycji, a ponadto przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem prowadzącym przedmiotową sprawę.
Inf. 4-6/2004, str. 87