Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 2004-03-16.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/436549/03/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Do Rzecznika zwrócił się Wójt Gminy Przewóz z prośbą o interwencję w sprawie planowanego przez władze niemieckie przerzutu wody z Nysy Łużyckiej do wyrobisk po kopalniach węgla brunatnego w celu zalania wyrobiska pokopalnianego w Berzdorf oraz do zlewni rzeki Szprewy, co może doprowadzić do poważnych strat ekonomicznych i społecznych po stronie polskiej. Rzecznik zwrócił się do Ministra Środowiska o informacje na temat obecnej sytuacji faktyczno-prawnej i przybliżonego terminu podpisania ostatecznego porozumienia polsko-niemieckiego zabezpieczającego interesy polskich obywateli tworzących przygraniczne wspólnoty samorządowe.

Inf. 1-3/2004, str. 58

2. Monit z dnia 16.06.2004 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-06-06
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (27.07.2004 r.) poinformował, że w celu oceny oddziaływania na środowisko poboru wody z Nysy Łużyckiej przez stronę niemiecką, spółka niemiecka LMBV opracowała niemiecko-polską koncepcję monitoringu. Obecnie zakończono I fazę monitoringu, która obejmowała dwuletni okres obserwacji. Wyniki monitoringu w tym okresie badawczym stanowią podstawę dalszych ocen oddziaływania poborów z Nysy Łużyckiej na środowisko naturalne. Faza II monitoringu rozpoczęła się w lutym 2004 r. Po obu stronach prowadzone są badania, których wyniki zostaną opracowane w rocznym raporcie. Faza III monitoringu będzie obejmować okres 2 lat po zakończeniu poboru wody. Instytut Meteorologii we Wrocławiu codziennie kontroluje wielkości pobieranej wody. Do chwili obecnej nie zauważono nieprawidłowości. Pomiędzy polskimi użytkownikami elektrowni wodnych oraz firmą LMBV zawarto porozumienie o odszkodowaniach.
Inf. 7-9/2004, str. 69