Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie nieprawidłowej praktyki udzielania odmowy udostępnienia danych osobowych z dnia 2004-03-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/458218/03/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2004-03-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie nieprawidłowej praktyki udzielania odmowy udostępnienia danych osobowych.

Z dokumentacji przekazanej Rzecznikowi przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wynika, że jednostki organizacyjne MSWiA nie wydają decyzji administracyjnych w przypadku odmowy udostępnienia informacji ze zbioru PESEL. Jeżeli obywatel, ze względu na swój interes faktyczny występuje do organu administracji publicznej z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych innej osoby, dotyczących jej życia osobistego, udostępnienie takich danych bez zgody tej osoby stanowi naruszenie jej dóbr osobistych. Organ ma wówczas obowiązek odmówić udostępnienia danych w formie decyzji administracyjnej. Udzielenie w takiej sytuacji jedynie informacji o niemożności załatwienia sprawy lub innych wyjaśnień należy uznać za bezpodstawne uchylenie się organu od załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej, które utrudnia wnioskodawcy poddanie rozstrzygnięcia w przedmiocie udostępnienia danych osobowych kontroli sądu administracyjnego.

Inf. 1-3/2004, str. 60

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-05-07
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (22.04.2004 r.) poinformował, że podjęto decyzję, iż organ administracji udostępniający dane osobowe lub z ewidencji PESEL będzie wydawał decyzje administracyjne w przypadkach odmowy udostępnienia danych.