Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów blokujących inwestycje na terenach górniczych z dnia 2004-05-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/473834/04/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2004-05-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów blokujących inwestycje na terenach górniczych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W trakcie spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce członkowie tego Stowarzyszenia przedstawili problemy, jakie powstały na terenach górniczych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze szczególną krytyką tego środowiska, jak też mieszkańców województwa śląskiego spotyka się zwłaszcza fakt, że po wejściu w życie tej ustawy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia jakąkolwiek działalność inwestycyjną na terenie górniczym. Uniemożliwia w związku z tym również usuwanie szkód górniczych, a nawet wydawanie decyzji o podziale nieruchomości. W przypadku braku planu miejscowego dla terenów górniczych możliwe są jedynie inwestycje celu publicznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-09-16
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 22.03.2005 r., sygn. akt K 22/04).