Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku w obowiązujących przepisach kryteriów wyboru przez starostę firm zajmujących się holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingów strzeżonych z dnia 2004-05-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/417214/02/VI/623 RZ
Data sprawy:
2004-05-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku w obowiązujących przepisach kryteriów wyboru przez starostę firm zajmujących się holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingów strzeżonych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 130a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP. Do Rzecznika wpływają skargi od podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług polegających na holowaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingów strzeżonych. Skarżący uważają, że obowiązujące w tym zakresie przepisy są korpucjogenne. W ocenie Rzecznika zarzuty te znajdują potwierdzenie w obowiązującym prawie. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym nie określa jakichkolwiek kryteriów, którymi powinien kierować się starosta wyznaczając spośród wielu działających na rynku podmiotów jednostkę uprawnioną do usuwania pojazdów z drogi i pobierania z tego tytułu stosownych opłat. Analogiczny problem rysuje się na tle przepisu uprawniającego starostę do wyznaczenia parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięty pojazd. Treść zaskarżonych przepisów w istotny sposób ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy te umożliwiają wobec braku w ustawie przesłanek materialnoprawnych całkowicie dowolną interpretację przez organ administracji publicznej okoliczności decydujących o wyznaczeniu danego podmiotu do usuwania pojazdów bądź też decydujących o wyznaczeniu parkingu strzeżonego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-09-20
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 7.06.2005 r., sygn. akt K 23/04).