Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów określających wymagane kwalifikacje dla pracowników samorządowych z dnia 2004-05-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/474188/04/VIII/814 RZ
Data sprawy:
2004-05-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów określających wymagane kwalifikacje dla pracowników samorządowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP przepisu art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych, upoważniającego Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, oraz niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Do Rzecznika wpływają skargi od pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego bądź ubiegających się o takie zatrudnienie, dotyczące stawianych im przez przepisy prawa wymogów kwalifikacyjnych. Na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych nie można zrekonstruować wytycznych dotyczących wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Całość zagadnienia przekazano do uregulowania we wspomnianych rozporządzeniach Rady Ministrów, ustalając w nich zasady wynagradzania i tabele wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników samorządowych. Konstytucyjna odpowiedzialność samorządu terytorialnego za wykonywanie zadań publicznych oznacza, iż władza wykonawcza nie może w sposób nie krępowany ustawą narzucać samorządowi warunków (w tym warunków kwalifikacyjnych) doboru kadry urzędniczej realizującej owe zadania publiczne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-02-09
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 25.01.2005 r., sygn. akt 25/04).