Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej z dnia 2004-06-09.

Adresat:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/448697/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej.

Osoby, którym Milicja Obywatelska wydawała dowody osobiste w latach 1952 - 1974, bez względu na narodowość, były fotografowane i daktyloskopowane. Obowiązek ten został ograniczony do osób zaliczonych do grupy wędrownej ludności na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 110/64 z dnia 20.08.1964 r. w sprawie wydawania dowodów osobistych wędrownej ludności. Dokumenty Policji przesłane Rzecznikowi Praw Obywatelskich potwierdzają działania wobec narodu romskiego o charakterze zgeneralizowanym, polegające na zatrzymywaniu Romów, badaniu wiarygodności ich dokumentów, daktyloskopowaniu, fotografowaniu, sprawdzaniu źródeł utrzymania, penetrowaniu mieszkań itp. Wątpliwości Rzecznika budzi fakt, iż Komendant Główny Policji poinformował go o możliwości udostępnienia uprawnionym osobom wszelkich akt w tej sprawie oraz ich kopii wyłącznie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 28 z dnia 22.09.2000 r.

Inf. 4-6/2004, str. 50

2. Pismo RPO z dnia 25.08.2004 r. do Ministra Kultury - prośba o informacje nt. przewidywanego terminu zakończenia prac nad rozporządzeniem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Monit z dnia 15.11.2004 r.

1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej.

Osoby, którym Milicja Obywatelska wydawała dowody osobiste w latach 1952 - 1974, bez względu na narodowość, były fotografowane i daktyloskopowane. Obowiązek ten został ograniczony do osób zaliczonych do grupy wędrownej ludności na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 110/64 z dnia 20.08.1964 r. w sprawie wydawania dowodów osobistych wędrownej ludności. Dokumenty Policji przesłane Rzecznikowi Praw Obywatelskich potwierdzają działania wobec narodu romskiego o charakterze zgeneralizowanym, polegające na zatrzymywaniu Romów, badaniu wiarygodności ich dokumentów, daktyloskopowaniu, fotografowaniu, sprawdzaniu źródeł utrzymania, penetrowaniu mieszkań itp. Wątpliwości Rzecznika budzi fakt, iż Komendant Główny Policji poinformował go o możliwości udostępnienia uprawnionym osobom wszelkich akt w tej sprawie oraz ich kopii wyłącznie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 28 z dnia 22.09.2000 r.

Inf. 4-6/2004, str. 50

2. Pismo RPO z dnia 25.08.2004 r. do Ministra Kultury - prośba o informacje nt. przewidywanego terminu zakończenia prac nad rozporządzeniem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Monit z dnia 15.11.2004 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-25
Opis odpowiedzi:
1. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (26.06.2004 r.) poinformował, iż Związek Romów Polskich zwracał się w sierpniu ubiegłego roku z zapytaniem, czy w zasobie IPN znajdują się materiały archiwalne dotyczące daktyloskopowania i fotografowania osób narodowości romskiej przez Milicję Obywatelską w latach 70-tych ubiegłego wieku. IPN nie posiadał poszukiwanych dokumentów, natomiast udostępniono Sekretarzowi Związku Romów Polskich dokumenty archiwalne byłego Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW dotyczące Romów.
Inf. 4-6/2004, str. 51

2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (6.07.2004 r.) poinformował, że opracowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego zasady i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych zajmuje się Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Prace znajdują się obecnie na etapie roboczych uzgodnień wewnątrz resortu kultury. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt stosownych regulacji w zakresie dotyczącym archiwów podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Inf. 7-9/2004, str. 77

1. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (26.06.2004 r.) poinformował, iż Związek Romów Polskich zwracał się w sierpniu ubiegłego roku z zapytaniem, czy w zasobie IPN znajdują się materiały archiwalne dotyczące daktyloskopowania i fotografowania osób narodowości romskiej przez Milicję Obywatelską w latach 70-tych ubiegłego wieku. IPN nie posiadał poszukiwanych dokumentów, natomiast udostępniono Sekretarzowi Związku Romów Polskich dokumenty archiwalne byłego Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW dotyczące Romów.
Inf. 4-6/2004, str. 51

2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (6.07.2004 r.) poinformował, że opracowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego zasady i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych zajmuje się Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Prace znajdują się obecnie na etapie roboczych uzgodnień wewnątrz resortu kultury. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt stosownych regulacji w zakresie dotyczącym archiwów podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Inf. 7-9/2004, str. 77