Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie ograniczeń w dostępie osób w podeszłym wieku do opieki długoterminowej z dnia 2004-06-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/472544/04/X/108.13
Data sprawy:
2004-06-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie ograniczeń w dostępie osób w podeszłym wieku do opieki długoterminowej.

Konstytucja w art. 68 ust. 3 zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Jedną z form realizacji powyższego zobowiązania jest współfinansowanie działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr 226/2003 Zarządu NFZ z dnia 30.09.2003 r., podstawą skierowania pacjenta do powyższych zakładów jest, poza spełnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach, ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthela. Płatnik finansuje pobyty jedynie tych pacjentów, którzy w skali Barthel sklasyfikowani zostali na poziomie od 0 do 40 punktów. W przypadku uzyskania większej wartości punktowej zakwalifikowanie pacjenta do dalszej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wymaga indywidualnej zgody płatnika. Ponadto załącznik ogranicza możliwość przyjęcia do zakładów pacjentów chorych psychicznie oraz pacjentów w terminalnej fazie nowotworowej. Określa również, że średni czas pobytu pacjenta w zakładzie wynosi od 3 do 6 miesięcy, a przedłużenie pobytu wymaga akceptacji NFZ. Powyższy załącznik jest podstawą rozstrzygnięć w sprawach osób ubiegających się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz pacjentów już przebywających w takich zakładach. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że procedury dostępu do opieki długoterminowej powinny wynikać wyłącznie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Inf. 4-6/2004, str. 57

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-10-22
Opis odpowiedzi:
1. Minister Zdrowia (30.07.2004 r.) potwierdził, że ograniczona została swoboda w kierowaniu na pobyt stały do zakładu opiekuńczo-leczniczego. NFZ ma prawo kontroli skierowań do zakładu opiekuńczo-leczniczego i w przypadkach wątpliwych nie wyraża zgody na pobyt stały ubezpieczonego w zakładzie. Zasady kwalifikacji pacjentów przyjętych przed dniem 1.01.2004 r. i ich pobytu w zakładzie nie zmieniają się. Osobom przyjętym po 1.01.2004 r. w uzasadnionych przypadkach oddziały NFZ wydają indywidualne zgody na wydłużenie pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W 2004 r. NFZ finansuje opiekę nad pacjentem ocenionym powyżej 40 punktów w skali Barthel w ramach świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. W 2004 r. NFZ odrębnie zakontraktował w ramach lecznictwa psychiatrycznego świadczenia udzielane w zakładach opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym. Świadczenia udzielane pacjentom w terminalnej fazie choroby nowotworowej zostały zakontraktowane przez NFZ w ramach opieki długoterminowej jako opieka paliatywna w formie oddziałów medycyny paliatywnej, hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz hospicjum domowego dla dzieci.
Inf. 7-9/2004, str. 82