Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli operacyjnej i gromadzenia danych osobowych przez Policję z dnia 2004-07-28.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/214968/96/II/208 RZ
Data sprawy:
2004-07-28
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli operacyjnej i gromadzenia danych osobowych przez Policję.

Prawo zaznajomienia się z materiałami zgromadzonymi przez Policję podczas kontroli operacyjnej nie przysługuje osobie, której nie przedstawiono zarzutów, co narusza istotę konstytucyjnej ochrony tajemnicy komunikowania się oraz prawo do sądu. W razie nieudzielenia przez sąd zgody na kontrolę operacyjną uprawniony organ może zwrócić się do sądu o zezwolenie na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych bez zgody sądu. Materiały te mogą stanowić legalny dowód w postępowaniu karnym, co jest nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa. Ustawa o Policji nie precyzuje, w jakich sytuacjach można gromadzić informacje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu, niezależnie od charakteru czynu i faktycznej potrzeby zebrania tych informacji w postępowaniu karnym. Ustawa przewidując możliwość pobierania, przetwarzania i wykorzystywania w celach wykrywczych i identyfikacyjnych danych osobowych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, nie określa materialnoprawnych kryteriów odstąpienia od pobierania informacji o tych osobach. Ponadto nie przewiduje usuwania ze zbiorów policyjnych danych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które zostały prawomocnie uniewinnione, względnie wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie bezwarunkowo umorzone, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-04-02
Opis odpowiedzi:

Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z 12.12.2005 r., sygn. akt K 32/04).