Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie braku ustawowych wymogów regulujących kwestię formy odmowy udostępnienia danych osobowych z dnia 2004-08-17.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/479964/04/X/1004 RZ
Data sprawy:
2004-08-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie braku ustawowych wymogów regulujących kwestię formy odmowy udostępnienia danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera regulacji wskazujących na formę, w jakiej administrator danych powinien odmówić wnioskodawcy udostępnienia danych osobowych. Należałoby określić, czy odmowa udostępnienia danych osobowych powinna mieć formę decyzji administracyjnej czy pisma z uzasadnieniem podstaw prawnych i faktycznych odmowy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich właściwe określenie formy odmowy danych osobowych przyczyni się do ograniczenia arbitralności rozstrzygnięć wydawanych przez administratorów danych, a tym samym zapewni skuteczną realizację prawa dostępu do danych osobowych.

Inf. 7-9/2004, str. 33

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-01-17
Opis odpowiedzi:
1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (4.11.2004 r.) nie podziela poglądu co do braku ustawowych wymogów regulujących kwestię formy odmowy udostępnienia danych osobowych. Brak również podstaw do zmiany ustawy o ochronie danych osobowych we wskazanym przez Rzecznika zakresie. Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wszelkie regulacje o charakterze szczególnym wobec tej ustawy mają pierwszeństwo stosowania przed jej przepisami. Taki charakter ma np. ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych czy też ustawa - Prawo ochrony środowiska. Wówczas odmowa winna przybrać formę decyzji administracyjnej, na którą służy stronie odwołanie, włącznie z kontrolą sądową decyzji organu II instancji. Dopiero gdy brak jest szczególnych unormowań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, odmowa powinna nastąpić w zwykłej formie pisemnej z uzasadnieniem podstaw odmowy. Odmowa udostępnienia danych stanowi podstawę do weryfikacji takiego rozstrzygnięcia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w drodze postępowania administracyjnego. Generalny Inspektor w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, nakazuje administratorowi danych, w drodze decyzji administracyjnej, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, m.in. poprzez udostępnienie danych osobowych. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zwrócić się do Generalnego Inspektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od rozstrzygnięcia wydanego w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Inf. 10-12/2004, str. 91