Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie zmiany ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania podatku dochodowego zapłaconego w Polce przez polskich marynarzy, którzy osiągnęli wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej na rzecz duńskiego armatora z dnia 2004-09-22.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/483966/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2004-09-22
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie zmiany ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania podatku dochodowego zapłaconego w Polce przez polskich marynarzy, którzy osiągnęli wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej na rzecz duńskiego armatora.

Projekt proponowanej przez resort finansów zmiany ustawy - Ordynacja podatkowa nie rozwiązuje w sposób w pełni zadowalający sytuacji polskich marynarzy, którzy osiągali wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej na rzecz duńskiego armatora przed wejściem w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Sprawa ta była przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-451697-VI/03 z dnia 10.12.2003 r. Art. 28 ust. 3 Konwencji, która weszła w życie w dniu 31.12.2002 r., nakłada na Państwo obowiązek zwrotu nadpłat podatku dochodowego. Nadpłaty nie były zwracane, bowiem brak było trybu, w którym byłoby możliwe uchylenie decyzji wymiarowych wydanych pod rządami uprzednio obowiązującej polsko-duńskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie, czy nie byłoby zasadnym wprowadzenie do projektu zmiany mającej na celu wypłacenie oprocentowania nadpłat powstałych w związku z wejściem w życie art. 28 ust. 3 Konwencji od dnia 31.12.2002 r.

Inf. 7-9/2004, str. 52

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-09-22
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (21.10.2004 r.) poinformował, że problem zwrotu podatku pobranego przez polskie organy podatkowe od dochodów uzyskanych przez polskich marynarzy z tytułu pracy na statkach armatorów mających siedzibę w Danii zostanie rozwiązany w projekcie zmiany ustawy - Ordynacja podatkowa, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 12.10.2004 r. Nowa regulacja zawarta w art. 240 § 1 pkt 9 ustawy - Ordynacja podatkowa umożliwi wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją w sprawie wymiaru podatku, jeżeli treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów, których stroną jest Rzeczpospolita Polska ma wpływ na treść tej decyzji. Pozwoli to na zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, pobranego od wynagrodzeń otrzymanych przez marynarzy od duńskich armatorów.
Inf. 10-12/2004, str. 69