Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy z dnia 2004-10-08.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428205/03/VI/623 RZ
Data sprawy:
2004-10-08
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące bardzo wysokich opłat za wydanie karty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych na terytorium Polski po raz pierwszy. Wyjaśnienia przedstawiane przez resort infrastruktury nie są przekonujące i wskazują na naruszenie zasad wydawania rozporządzenia w granicach upoważnienia ustawowego oraz na wprowadzenie daniny publicznej pod pozorem kosztów wykonania karty pojazdu i dystrybucji, co stanowi naruszenie wyłączności ustawowej przy stanowieniu danin publicznych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym, przy ustalaniu wysokości opłaty za kartę pojazdu należało uwzględnić wysokość kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart pojazdu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu ustala opłatę w wysokości 500 zł, w której mieści się pozaustawowa danina na pokrycie wydatków przeznaczonych na usuwanie i zagospodarowanie porzuconych pojazdów. Obowiązek uiszczenia opłaty za kartę pojazdu w wysokości przewyższającej koszty druku i dystrybucji należy postrzegać z punktu widzenia zgodności z art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zakazuje on stosowania ograniczeń ilościowych w imporcie oraz wszelkiego rodzaju środków o podobnym skutku. Zaskarżona regulacja może zostać uznana za środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w imporcie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-03-30
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 17.01.2006 r., sygn. akt U 6/04).