Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu ustalania tabel wynagrodzeń dla twórców z dnia 2004-10-25.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/480404/04/IV/413 RZ
Data sprawy:
2004-10-25
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu ustalania tabel wynagrodzeń dla twórców.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie, że art. 108 ust. 3 i 4 w związku z art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych naruszają konstytucyjne prawo do sądu, zasadę równej ochrony praw majątkowych oraz zasadę wolności gospodarczej.

Do Rzecznika Prawa Obywatelskich wpływają liczne skargi od podmiotów korzystających w swojej działalności z praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie umów licencyjnych zawieranych z organizacjami zbiorowego zarządu, dotyczące procedury ustalania przez Komisję Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań. Podmioty te pozbawione są prawa strony w postępowaniu administracyjnym, w którym zatwierdza się tabele, a tym samym nie mogą poddać tabel kontroli sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcie zatwierdzające tabele nie podlega kontroli sądów powszechnych, w tym sądu ochrony konkurencji i konsumentów. W rezultacie wpływ na kształtowanie wysokości wynagrodzeń pozostawiono tylko jednej stronie stosunku prawnego, tj. organizacjom zbiorowego zarządu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-03-08
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 24.01.2006 r., sygn. akt SK 40/04).