Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gwarancji zapłaty za roboty budowlane z dnia 2004-12-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/465983/04/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
2004-12-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę z dnia 9.07.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, gdyż narusza ona zasadę wolności działalności gospodarczej, zasadę równości stron wobec prawa oraz zasadę państwa prawnego przez naruszenie zasady poprawnej legislacji. O złożenie wniosku wystąpił Polski Związek Firm Deweloperskich. Celem projektu ustawy miało być wyeliminowanie nieuczciwych praktyk na rynku budowlanym, polegających na uchylaniu się od terminowego regulowania płatności za wykonanie usługi. Ustawa obejmuje ochroną tylko sektor budowlany, tymczasem należałoby objąć podobną ochroną inwestorów, a także inne sektory gospodarki. Zaskarżona ustawa nie jest wystarczającą ochroną wykonawcy przed nieuczciwym inwestorem, może natomiast być niebezpiecznym narzędziem w ręku nierzetelnych wykonawców. Zgodnie z ustawą, gwarancji zapłaty za roboty budowlane udziela się w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych. Prawa do żądania gwarancji zapłaty nie można wyłączyć ani ograniczyć przez czynność prawną. Wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty. Jeśli wykonawca nie uzyska wystarczającej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, ma prawo wstrzymać wykonywanie robót i oddać obiekt zamawiającemu. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do udzielenia gwarancji zapłaty, wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy zamawiającego. Ponadto brak wystarczającej gwarancji zapłaty uprawnia wykonawcę do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kpc.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-02-27
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 27.11.2006 r., sygn. akt K 47/04).