Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych z dnia 2005-01-04.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/284837/98/X/1004.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

Do Rzecznika wpływają skargi właścicieli prywatnych budynków dotyczące nieinformowania ich z urzędu przez organy ewidencji ludności o zameldowaniach osób, które bez wiedzy tych właścicieli zamieszkują w należących do nich lokalach. Informacje te są niezbędne właścicielom budynków do ustalania właściwych opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań, których wysokość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w lokalach. Brak wiedzy w tym zakresie powoduje, że dodatkowe koszty wynikające ze zwiększonej liczby mieszkańców prywatnych budynków muszą ponosić ich właściciele, nie mogąc tymi kosztami obciążyć osób, które przyczyniły się do ich powstania. Właścicielom budynków przysługuje wprawdzie uprawnienie do żądania udzielenia im przez organy ewidencji ludności informacji na temat osób zamieszkujących w lokalach będących ich własnością, jednakże stosunkowo wysoka opłata za udostępnienie danych dotyczących jednej osoby (33,96 zł) powoduje, że w praktyce nie korzystają oni z tej możliwości wówczas, gdy istnieje potrzeba sprawdzenia danych dotyczących osób zamieszkujących w kilkunastu czy kilkudziesięciu lokalach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie możliwości dokonania nowelizacji art. 44 h ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych poprzez rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych o właścicieli budynków mieszkalnych, którzy wynajmują lokale osobom trzecim

Inf. 1-3/2005, str. 15

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-04-28
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (26.01.2005 r.) poinformował, że Ministerstwo podjęło próbę zmiany art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych podczas prac nad nowelizacją tej ustawy w latach 2003-2004. Sejm uchwalił w dniu 16.04.2004 r. ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jednak rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do bezpłatnego udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych o właścicieli (zarządców) nieruchomości nie zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Obecnie właściciele (zarządcy) budynków, mogą uzyskać niezbędne informacje w formie zaświadczenia wydanego w trybie art. 217 Kpa. Za wydanie zaświadczenia właściciele (zarządcy) budynków byliby obowiązani uiścić opłatę skarbową w wysokości 16 zł (5 zł za wniosek i 11 zł za zaświadczenie). Za żądanie udostępnienia danych osobowych trzeba będzie wnieść opłaty wynikające z przepisów rozdziału 8b ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia oraz ustawy o opłacie skarbowej. Inną formą pozyskania danych o osobach zamieszkujących określone nieruchomości może być umowa najmu, w której najemca zobowiązywałby się do udzielenia niezbędnych informacji w terminie wyznaczonym przez właściciela (zarządcę) nieruchomości. Rozwiązania te nie spełniają oczekiwań właścicieli budynków, dlatego podczas kolejnych prac nad nowelizacją ustawy po raz kolejny rozważone zostanie ustawowe uregulowanie tej kwestii.
Inf. 1-3/2005, str. 15