Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie zmiany granic gminy Raciąż z dnia 2005-01-14.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/480105/04/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2005-01-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie zmiany granic gminy Raciąż.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Wójt Gminy Raciąż w sprawie zmiany granic tej gminy, co polegało na włączeniu części obszaru gminy Raciąż do obszaru gminy o statusie miasta Raciąż, na mocy § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.07.2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta. Zdaniem Wójta Gminy Raciąż zmiana ta narusza prawa i interes mieszkańców, członków wspólnoty samorządowej gminy Raciąż. Ponadto nie zachowano procedur obowiązujących przy dokonywaniu tego rodzaju zmian. W dniu 8.12.2004 r. pełnomocnik gminy Raciąż złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności wymienionego rozporządzenia z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym. Wątpliwości budzi, czy postępowanie poprzedzające wydanie rozporządzenia prowadzone było wystarczająco wnikliwie oraz czy w wystarczającym stopniu uwzględniony został interes społeczny samorządu gminy Raciąż. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań w celu zmiany wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.07.2004 r., poprzez uchylenie przepisu dotyczącego zmiany granicy między gminą Raciąż a gminą o statusie miasta Raciąż, albo poprzez wprowadzenie przepisu przesuwającego termin wejścia w życie tego przepisu, po rozpatrzeniu sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Inf. 1-3/2005, str. 26

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-07-27
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (11.02.2005 r.) poinformował, że w wyniku omawianej zmiany granic zachowana została ustawowa zasada jednorodności układu przestrzennego i osadniczego obu gmin. Nie zostały naruszone więzi społeczne, kulturowe i historyczne na terenach objętych wnioskiem. Zmiana granic nastąpiła na wniosek Rady Miejskiej w Raciążu. Informacje zawarte w wystąpieniu Rzecznika znane były w trakcie rozpatrywania wniosku dotyczącego zmiany granic. Propozycje, aby podjąć działania w celu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.07.2004 r., nie znajdują uzasadnienia.
Inf. 1-3/2005, str. 27