Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych z dnia 2005-01-24.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/440538/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-01-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że przepisy prawa nie określają terminu przedawnienia opłat dodatkowych stanowiących sankcję z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Niektórzy przedstawiciele literatury prawniczej wyrażają pogląd, że do roszczeń o zapłatę opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie powinien mieć odpowiednie zastosowanie przepis art. 70 Ordynacji podatkowej, który ustanawia 5-letni termin przedawnienia. Poglądu tego nie podziela jednak Minister Finansów. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w tej sprawie pismo również do Ministra Infrastruktury, który stwierdził, iż nie istnieje potrzeba zamieszczania w ustawie przepisu, który expressis verbis określałby termin przedawnienia tychże roszczeń, gdyż zastosowanie mają tu odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. Kwestia jaką jest termin przedawnienia zobowiązania, jest na tyle istotna z punktu widzenia obywateli, że powinna być jasno i precyzyjnie określona przez ustawodawcę. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie możliwości zainicjowania działań legislacyjnych na rzecz precyzyjnego określenia terminu przedawniania roszczeń o zapłatę opłat dodatkowych nakładanych w przypadku nieuiszczenia opłat za parkowanie.

Inf. 1-3/2005, str.30

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-04-12
Opis odpowiedzi:
1. Prezes Rady Ministrów (8.02.2005 r.) wystąpił do Ministra Infrastruktury o podjęcie stosownych działań ustawodawczych w porozumieniu z Ministrem Finansów, w celu wyeliminowania istniejącej luki prawnej.
Inf. 1-3/2005, str.30