Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 2005-02-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/496839/05/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-02-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że § 14 ust. 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a także z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Żaden z przepisów upoważniających do wydania tego rozporządzenia nie daje podstaw do wprowadzenia do rozporządzenia regulacji odbierających podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku należnego. Zaskarżony przepis rozporządzenia wykracza poza granice upoważnienia ustawowego zakreślone przepisami art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług i samodzielnie, bez wyraźnego umocowania w ustawie, reguluje kwestie istotne z punktu widzenia prawa do obniżenia podatku oraz zwrotu różnicy podatku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-10-03
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 27.09.2005 r., sygn. akt U 2/05).