Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 2005-03-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485465/04/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2005-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy art. 136 ust. 6, art. 137 ust. 2, art. 229a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 15 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W znowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami ustawodawca wyłączył możliwość żądania zwrotu wywłaszczonego prawa użytkowania wieczystego. Ponadto wykluczono możliwość zwrotu wywłaszczonego prawa, jeżeli na nieruchomości został zrealizowany inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, który w dniu wydania tej decyzji mógł stanowić podstawę wywłaszczenia. W przypadku, gdy cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część, jeżeli istnieje możliwość jej zagospodarowania zgodnie z planem miejscowym obowiązującym w dniu złożenia wniosku o zwrot, a w przypadku braku planu miejscowego, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo jeżeli przylega do nieruchomości stanowiącej własność osoby wnioskującej o zwrot. Wyłączono też możliwość zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, które przed dniem 1.01.1998 r. wykorzystano na inny cel publiczny niż wskazany w decyzji wywłaszczeniowej, również w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami. Wniosek Rzecznika został dołączony do wcześniej złożonego wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, celem łącznego rozpoznania z uwagi na tożsamość przedmiotu sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-06-02
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3.04.2008 r., sygn. akt K 6/05).