Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie nieproporcjonalnie wysokich kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia z dnia 2005-05-16.

Adresat:
SEJM KOMISJA INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/405001/02/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2005-05-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie nieproporcjonalnie wysokich kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wiadomość, iż w styczniu 2005 r. wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o drogach publicznych, w zakresie dotyczącym m.in. kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządu drogi (druk nr 3921). Obecnie obowiązujące regulacje określające wysokość wspomnianych kar pieniężnych są zdaniem Rzecznika bardzo restrykcyjne i stanowią zbyt surową sankcję dla ukaranego. Zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przepisy o tak represyjnym charakterze wzbudziły wątpliwości Rzecznika odnośnie ich zgodności z Konstytucją RP, a w szczególności z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą proporcjonalności. Proponowana w poselskim projekcie zmiana art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych nie dotyczy niestety wysokości kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Rzecznik zwraca się o rozważenie możliwości wprowadzenia poprawek do wspomnianego projektu, mających na celu złagodzenie sankcji za naruszenie obowiązku posiadania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i dostosowanie przepisów ustawy o drogach publicznych do wymogów Konstytucji.

Inf. 4-6/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: