Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do zasiłków przedemerytalnych z dnia 2005-05-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/504849/05/VIII/817 RZ
Data sprawy:
2005-05-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do zasiłków przedemerytalnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 3 ustawy z dnia 20.12.2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o systemie oświaty, z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz o połączenie wniosku do łącznego rozpoznania ze sprawą SK 15/05.

Zgodnie z art. 3 wymienionej wyżej ustawy prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2001 r., przysługuje bezrobotnym, którzy do dnia 12.01.2002 r. spełnili warunki do ich nabycia. Nabywają oni prawo do świadczeń na swój wniosek od następnego dnia po złożeniu wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 6.02.2003 r. Oznacza to, że w dalszym ciągu trwają negatywne skutki nieprawidłowego posługiwania się przez ustawodawcę przepisami intertemporalnymi (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.03.2005 r., sygn. akt K 19/02 dotyczący art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-11-16
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 18.09.2006 r., sygn. akt SK 15/05). Zarządzeniem Prezesa TK wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich został dołączony do wcześniej wszczętej skargi konstytucyjnej p. Jerzego L., rozpatrywanej pod sygnaturą akt SK 15/05.