Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, oddanych na cele mieszkaniowe z dnia 2005-06-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/460547/04/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, oddanych na cele mieszkaniowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 17b ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20.12.2002 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w części, w jakiej obejmuje nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi od obywateli będących użytkownikami wieczystymi gruntów znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. Większość skarg pochodzi od osób, które w związku z wykupem mieszkań nabyły udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny. Skargi te dotyczą nowych zasad ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wprowadzonych ustawą z dnia 20.12.2002 r. Obecnie użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w wysokości 3 % wartości nieruchomości. Tymczasem użytkownicy wieczyści pozostałych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, a nie znajdujących się w zasobie Agencji, uiszczają opłatę roczną w wysokości 1% wartości nieruchomości. Takie zróżnicowanie sytuacji prawnej użytkowników wieczystych narusza konstytucyjną zasadę równości oraz nakaz prowadzenia przez państwo polityki sprzyjającej zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-02-06
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.01.2006 r., sygn. akt K 19/05).