Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza D., dotyczącej oddalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej (sygn. akt SK 30/05) z dnia 2005-06-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/505193/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-06-20
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza D., dotyczącej oddalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej (sygn. akt SK 30/05).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 535 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP. Stosownie do art. 77 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z wykonywaniem władzy publicznej może być także orzeczenie sądowe. W sprawach karnych właściwym postępowaniem służącym stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego jest postępowanie kasacyjne. Orzekając w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem działania sądu, Sąd Najwyższy może zgodnie z art. 535 § 2 Kpk uczynić to na posiedzeniu bez udziału stron oraz, oddalając kasację jako oczywiście bezzasadną, może nie sporządzić pisemnego uzasadnienia. Sąd Najwyższy oddala kasację jako oczywiście bezzasadną w formie postanowienia, co zwalnia go z obowiązku publicznego ogłoszenia orzeczenia. Przepis art. 535 § 2 Kpk w obecnym brzmieniu nie daje mocodawcy obrońcy możliwości dokonania rzetelnej oceny, czy oddalenie kasacji było wynikiem nienależytego wykonania zobowiązania przez obrońcę, czy też nastąpiło z innych przyczyn.

 


Data odpowiedzi:
2006-02-17
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 16.01.2006 r., sygn. akt SK 30/05).