Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z dnia 2005-07-12.

Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/508430/05/X/111.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła sprawa dotycząca odmowy dofinansowania ze środków PFRON zakupu pompy insulinowej osobie niepełnosprawnej. Na tle tej sprawy Rzecznik zauważa, iż nie wydaje się trafne powoływanie się w rozstrzygnięciach w sprawie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON tylko na przepisy dotyczące przyznawania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Tym bardziej, że w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz ze względów społecznych może być wskazane dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty i środki nie ujęte w wykazie sporządzonym dla potrzeb finansowania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązujące w tym zakresie przepisy wymagają doprecyzowania. Obecna sytuacja powoduje zróżnicowanie zakresu pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym przez powiatowe centra pomocy rodzinie, bez możliwości dochodzenia praw przez te osoby i ich opiekunów. Przykładowo niejednolita jest praktyka przyznawania w niektórych powiatach dofinansowania do kosztów zakupu pompy insulinowej w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych, przy jednoczesnej odmowie takiego dofinansowania przez inne powiaty, centralę PFRON oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Inf. 7-9/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-08-04
Opis odpowiedzi:
1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (27.07.2005 r.) poinformował, że mając na względzie uwagi zgłoszone przez Rzecznika, zostaną podjęte rozmowy z Ministrem Zdrowia na temat możliwości stworzenia definicji pojęcia "sprzęt rehabilitacyjny". Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, wskazują na przepisy odrębne regulujące zasady przyznawania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zawarte w dwóch rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. Ze środków PFRON przekazanych do dyspozycji powiatu mogą być dofinansowane tylko te przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które znajdują się w wykazie załączonym do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od decyzji powiatu. Stworzenie definicji legalnej pojęcia bariery architektonicznej czy technicznej, nie zapobiegnie odmiennej interpretacji przez poszczególnych realizatorów przedsięwzięć. Zapobiec temu może tylko stworzenie katalogu zamkniętego przedmiotów i usług, które w ramach likwidacji barier funkcjonalnych podlegałyby dofinansowaniu. Wątpliwości podniesione w wystąpieniu Rzecznika zostaną przeanalizowane podczas prac nad zmianą przepisów w tym zakresie.
Inf. 7-9/2005, str.