Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie ograniczeń w dostępie do leczenia chorych onkologicznie z dnia 2005-07-21.

Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/510386/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2005-07-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie ograniczeń w dostępie do leczenia chorych onkologicznie.

Z doniesień środków masowego przekazu wynika, że Centrum Onkologii w Bydgoszczy ogranicza przyjęcia chorych w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi m.in. brakiem refundacji przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia kosztów leczenia ubezpieczonych zarejestrowanych w innych oddziałach Funduszu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawą podziału wydatków NFZ przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu powinna być liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim NFZ z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci w porównaniu z grupą odniesienia, skorygowana przez uwzględnienie migracji ubezpieczonych oraz wskaźnika wynikającego z liczby i rodzaju wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych w latach poprzedzających. Planowane wydatki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej danego oddziału wojewódzkiego NFZ nie mogą być niższe niż wysokość wydatków zaplanowanych w planie finansowym dla danego oddziału na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w roku poprzednim. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o wyjaśnienie tej sprawy.

Inf. 7-9/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-08-30
Opis odpowiedzi:
1. Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (23.08.2005 r.) poinformował, że plan finansowy NFZ był tworzony w oparciu o obowiązującą wówczas ustawę z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ze względu na uwagi do projektu planu finansowego NFZ na rok 2005, Minister Zdrowia ustanowił nowy plan, wprowadzony zarządzeniem z dnia 30.09.2004 r. Dokonanie podziału środków na 2005 rok zgodnie z art. 118 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych było niemożliwe, gdyż algorytm został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.07.2005 r. Struktura podziału środków finansowych na 2005 rok pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ została ustalona na poziomie budżetu roku 2004 ustalonego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.07.2004 r. Podstawą podziału środków finansowych na 2006 r. jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim oraz liczba i rodzaj świadczeń wysokospecjalistycznych. W odniesieniu do sytuacji Centrum Onkologii w Bydgoszczy poinformowano, że w roku bieżącym w porównaniu z rokiem 2004, wartość kontraktu została zwiększona o 81,64%, co wynikało z zawarcia kontraktu na świadczenia w zakresie badań metodą pozytonowej emisyjnej tomografii, lecznictwo szpitalne zwiększono o 8,69 %. Powodem nadwykonania za I półrocze 2005 r. w stosunku do planu, jest zbyt niski poziom środków do potrzeb w regionie. NFZ dołoży starań w celu zwiększenia środków finansowych na programy lekowe.
Inf. 7-9/2005, str.