Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania dochodu przy ubieganiu się o świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej przez osoby rozliczające się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 2005-07-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/474765/04/III/322 RZ
Data sprawy:
2005-07-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania dochodu przy ubieganiu się o świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej przez osoby rozliczające się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają uznanie za dochód, w odniesieniu do osób rozliczających się z podatku na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwoty niższej od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. Sposób ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oderwany jest od faktycznej sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Ustawodawca uznał, że dochód tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Osoby te postawiono w gorszej sytuacji niż osoby prowadzące pozarolniczą działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, bowiem tym ostatnim pozwolono wykazywać faktycznie uzyskiwany dochód.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-11-10
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3.10.2006 r., sygn. akt K 30/05).