Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej z dnia 2005-08-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/497234/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 6 ustawy z dnia 16.12.2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części zawierającej zwrot: "do dnia 30 czerwca 2005 r." z zasadą ochrony praw nabytych oraz zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP. Do Rzecznika kierowane są skargi uczniów, którym zostały przyznane przez Agencję Nieruchomości Rolnych stypendia do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Skarżący kwestionują to, iż po zmianie przepisów, chociaż stypendia były przyznane do czasu ukończenia szkoły, były one wypłacane jedynie do dnia 30.06.2005 r. Konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych nie wyklucza wprowadzania regulacji, które znoszą lub ograniczają prawa podmiotowe, jednakże wprowadzane ograniczenia powinny znajdować uzasadnienie w innych chronionych konstytucyjnie wartościach. Takiego uzasadnienia nie sposób doszukać się w tym przypadku. Wystąpienia Rzecznika kierowane w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz do Ministra Skarbu Państwa nie doprowadziły do zmiany kwestionowanego stanu prawnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-10
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku (postanowienie z dnia 11.09.2006 r., sygn. akt K 36/05).