Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie zasad alokacji środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia do poszczególnych województw z dnia 2005-09-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/513957/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2005-09-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie zasad alokacji środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia do poszczególnych województw.

Do Rzecznika zwracają się przedstawiciele organizacji pracodawców służby zdrowia oraz samorządu terytorialnego zarzucając, iż sposób podziału środków wynikających z dyspozycji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. prowadzi do nierównego traktowania obywateli w dostępie do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w zależności od miejsca zamieszkania. Problem ten jest również szeroko komentowany przez środki masowego przekazu. Przedmiotem krytyki jest przede wszystkim określona w § 6 ust. 4 rozporządzenia wartość mnożnika dla wskaźników dotyczących migracji - w wysokości 1,7. Rzecznik zwraca się o wyjaśnienie zastosowania w/w wysokości mnożnika.

Inf. 7-9/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-12-07
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (18.10.2005 r.) poinformował, że kryteria podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ zostały określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W trakcie prac nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.07.2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, wykonano obliczenia symulacyjne, które pozwoliły ustalić, iż nie jest możliwe dokonanie takiego podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ na 2006 r., który zapewniły stabilne funkcjonowanie opieki zdrowotnej i jednocześnie nie wywoływał protestów społecznych. Wprowadzono zatem wagę będącą mnożnikiem wskaźników migracji, jednakową dla wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ i zwiększającą korygujący wpływ wskaźników migracji na podział podstawowy. Wartość wagi ustalono w wysokości 1,7. Trudno zgodzić się z poglądem, iż wprowadzenie wagi jako mnożnika wskaźników migracji prowadzi do nierównego traktowania obywateli w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zależności od miejsca zamieszkania. Wybór świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ przez ubezpieczonego zarejestrowanego w innym oddziale wojewódzkim nie oznacza, iż koszt świadczenia udzielonego w ramach migracji jest wyższy od kosztu tego świadczenia udzielonego ubezpieczonemu zarejestrowanemu w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
Inf. 10-12/2005, str.