Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości wszczęcia przed sądem przez najbliższych członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu postępowania o zastosowanie wobec tej osoby obowiązku poddania się leczeniu z dnia 2005-10-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453775/03/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2005-10-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości wszczęcia przed sądem przez najbliższych członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu postępowania o zastosowanie wobec tej osoby obowiązku poddania się leczeniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Osoby uzależnione od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, można zobowiązać do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu tego obowiązku orzeka sąd, który wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Wniosek złożony przez inne podmioty, w tym osoby bliskie w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu, zostanie oddalony przez sąd z powodu braku legitymacji procesowej do wystąpienia z takim żądaniem. Najbliżsi członkowie rodziny osób uzależnionych od alkoholu kierują skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, w których zwracają uwagę, że obowiązujący stan prawny narusza ich konstytucyjne prawa, przede wszystkim zaś prawo do sądu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-07-26
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 4.07.2006 r., sygn. akt K 43/05).