Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z dnia 2005-10-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/494861/05/VIII/820 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do Rzecznika wpływają skargi od osób, które spotkały się z odmową ze strony Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaty na ich rzecz świadczeń przewidzianych w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W wielu przypadkach odmowa wypłaty świadczeń nastąpiła z powodu długiego czasu trwania sądowego postępowania upadłościowego, a zatem z przyczyn niezależnych od pracowników. Zdaniem Rzecznika skoro ustawodawca zdecydował się na stworzenie po stronie pracowników publicznego prawa majątkowego w postaci świadczeń z FGŚP, to musi także zapewnić realne możliwości uzyskania zaspokojenia roszczeń przez beneficjentów tego prawa. Rozwiązanie przyjęte obecnie w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy jest niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadą ochrony praw majątkowych. Ponadto ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawiera mniej korzystne postanowienia niż te wynikające z dyrektywy Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z dyrektywą do uznania pracodawcy za niewypłacalnego wystarcza samo wszczęcie stosownego postępowania przed sądem. Przepisy ustawy natomiast wiążą niewypłacalność pracodawcy z wydaniem orzeczenia sądowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-12-12
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone na skutek cofnięcia wniosku (postanowienie z dnia 27.11.2006 r., sygn. akt K 44/05).