Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących sum depozytowych przechowywanych przez sądy z dnia 2005-10-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/508366/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2005-10-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących sum depozytowych przechowywanych przez sądy.

Przepis § 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych jest niezgodny z art. 179 § 5 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż zostały przekroczone granice upoważnienia ustawowego. Minister Sprawiedliwości miał określić jedynie szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów. Tymczasem w rozporządzeniu rozstrzygnął, w jaki sposób mają być traktowane odsetki od sum depozytowych sądów złożonych w związku z postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia. W szczególności przyjęto, że odsetki te stanowią dochody budżetu państwa. Rozstrzygnięcie to jest podstawą prawną do pobierania przez budżet państwa pożytków od kwot złożonych do depozytów sądowych. Podobne zarzuty dotyczą przepisu § 17 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9.02.2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu. Niezgodność tego przepisu z art. 32 ustawy o finansach publicznych, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji, polega na przekroczeniu granic upoważnienia ustawowego. Wprowadzenie w rozporządzeniu regulacji, w myśl której oprocentowanie sum depozytowych jednostek złożonych w związku z postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach wykroczenia, stanowi dochody budżetu państwa, wykracza poza zakres delegacji zawartej w art. 32 ustawy o finansach publicznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-02
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 4.09.2006 r., sygn. akt U 7/05).