Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieprawidłowej procedury wypłaty rent dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 2005-10-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/414315/02/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2005-10-26
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieprawidłowej procedury wypłaty rent dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności § 43 pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń, w zakresie, w jakim przepisy te mogą być stosowane do osób innych niż małoletni, którzy nie mają przedstawiciela ustawowego oraz do opiekunów faktycznych tych osób, z art. 31, art. 32 ust. 1 oraz art. 30 Konstytucji RP.

Do Rzecznika wpływają liczne skargi rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczące stosowanej przez jednostki ZUS praktyki wypłat rent dla ich dzieci. Praktyka ta, odmienna od stosowanej wówczas, gdy renty socjalne były wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej, jest odbierana przez rodziców sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnimi, niepełnosprawnymi dziećmi, jako przymuszanie do inicjowania sądowych procedur ubezwłasnowolnienia swych dzieci. Zasadą stało się kierowanie do nich przez jednostki organizacyjne ZUS pism informujących, że "w celu wypłacania renty socjalnej do rąk opiekuna, należy w terminie 14 dni dostarczyć postanowienie sądu o ustaleniu opiekuna sądowego lub potwierdzenie o złożonym w sądzie wniosku o ustanowieniu opiekuna". Przymus inicjowania postępowania, jakiemu zostali poddani opiekunowie faktyczni uprawnionych osób niepełnosprawnych nie jest uzasadniony. Nie jest też niezbędny, ponieważ dla osiągnięcia celu, jakim jest zainicjowanie postępowania, służy w tej grupie spraw instytucja prokuratora powołana do zachowania ładu prawnego. Nadto przymus ten ma oparcie w przepisach prawnych, które nie mają rangi ustawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-04-08
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 6.11.2007 r., sygn. akt U 8/05).