Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie zakazu prowadzenia praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych z dnia 2005-11-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/516411/05/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2005-11-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie zakazu prowadzenia praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 1 pkt 20 nadała nowe brzmienie art. 27a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. W myśl zmienionego przepisu, indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych nie może być wykonywana w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nowa regulacja wchodzi w życie w dniu 1.01.2006 r. Zgodnie z wcześniej obowiązującym brzmieniem tego przepisu, zakaz taki obejmował wyłącznie wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek i położnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wprowadzona zmiana dotyczy około 20 tys. na ogólną liczbę 220-250 tys. pielęgniarek i położnych. W dniu 13.10.2005 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r. Wejście w życie budzącej poważne wątpliwości natury konstytucyjnej zmiany art. 27a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej spowoduje nieodwracalne skutki zarówno dla zainteresowanego środowiska społeczno-zawodowego jak i zakładów opieki zdrowotnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie możliwości pilnego podjęcia działań zmierzających do skreślenia art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r., bądź też do zmiany terminu wejścia w życie tego przepisu na czas po rozpoznaniu sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Inf. 10-12/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-12-01
Opis odpowiedzi:
1. Minister Zdrowia (8.11.2005 r.) poinformował, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia przeprowadzana jest analiza przedmiotowych przepisów, po dokonaniu której zostaną podjęte odpowiednie działania.
Inf. 10-12/2005, str.

2. Minister Zdrowia (18.11.2005 r.) poinformował, że projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, uchylający art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r., został przekazany do uzgodnień społecznych i międzyresortowych. Po zakończeniu uzgodnień projekt zostanie skierowany na posiedzenie Rady Ministrów.
Inf. 10-12/2005, str.