Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie niekorzystnych dla przedsiębiorców skutków nowelizacji ustawy o odpadach z dnia 2005-11-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/512395/05/X/1003.4
Data sprawy:
2005-11-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie niekorzystnych dla przedsiębiorców skutków nowelizacji ustawy o odpadach.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje listy od przedsiębiorców, którzy podnoszą problem wynikły na tle art. 12 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na mocy tego przepisu decyzje w zakresie rekultywacji z zastosowaniem odpadów, wydane na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska ulegają wygaśnięciu w całości lub części dotyczącej zastosowania odpadów, w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. W ocenie przedsiębiorców powyższa regulacja stanowi poważne zagrożenie dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wygaśnięcie uprawnień nadanych wcześniejszymi decyzjami w przedmiocie rekultywacji przy zastosowaniu odpadów może skutkować poniesieniem przez nich znacznych strat finansowych. Rzecznik zwraca się o pomoc w ustaleniu, jakie były motywy wprowadzenia art. 12 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wygaszającego wydane w przeszłości decyzje administracyjne.

Inf. 10-12/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-01-11
Opis odpowiedzi:
1. Minister Środowiska (29.11.2005 r.) poinformował, że konieczność weryfikacji istniejących rozwiązań prawnych zaistniała w związku ze zmieniającymi się trendami gospodarowania odpadami oraz zwiększającą się rolą racjonalnej gospodarki zasobami glebowymi w Unii Europejskiej. Trwające obecnie prace w UE nad rozwiązaniami w zakresie ochrony gleb wskazują również na potrzebę zmiany dotychczasowego podejścia do wykorzystywania odpadów w celach rekultywacyjnych, tak aby działania te były bezpieczne dla środowiska. W związku z powyższym zaistniała konieczność znowelizowania przepisów dotyczących rekultywacji, Jednym z zadań zrealizowanych w tym zakresie jest zmiana wprowadzona przez art. 12 ustawy z dnia 29.07.2005 r. Do czasu ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach termin "rekultywacja" był również używany w związku z procesem odzysku R10. Przepis taki dawał możliwość odzysku na powierzchni ziemi w celu "rekultywacji", w wielu wypadkach bez przestrzegania określonych parametrów w stosunku do rodzaju używanych odpadów oraz respektowania standardów ochrony powierzchni gleby i ziemi. Zjawisko to skutkowało uszczupleniem wpływów do funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wytwórca odpadów, kierując je na składowisko wnosił z tego tytułu opłaty, natomiast gdy prowadził odzysk, np. wypełniając odpadami wyrobiska, nie uiszczał opłat. Ministerstwo Środowiska jest przeciwne praktyce pozbywania się odpadów pod pozorem rekultywacji, co w wielu przypadkach polega na składowaniu odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych. Odnosząc się do wątpliwości sygnalizowanych przez Rzecznika, Minister podkreślił, że problemy związane ze zmianą przepisów mogą mieć jedynie przedsiębiorcy którzy działania rekultywacyjne prowadzą w sposób niezgodny z wymogami ochrony środowiska.
Inf. 10-12/2005, str.