Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego sprawie niejasności dotyczących opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu oraz wynagrodzenia biegłych sądowych z dnia 2005-11-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/498998/05/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-11-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego sprawie niejasności dotyczących opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu oraz wynagrodzenia biegłych sądowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim określa czynności, których wykonanie nie jest w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą - narusza zasady przyzwoitej legislacji, a więc zasadę zaufania obywatela do państwa i stosowanego prawa, tj. art. 2 Konstytucji, z której zasady te się wywodzą. Napływające skargi biegłych sądowych oraz obrońców powołanych z urzędu przez sądy, dotyczące przyjętej w ustawie o podatku od towarów i usług definicji "podatnika podatku od towarów i usług" w zakresie, w jakim stanowi przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, podniosły problem konstytucyjności tych rozwiązań. Konstrukcja skarżonego przepisu jest nieczytelna dla podatników, a tym samym nie spełnia zasady "przejrzystości", jaka powinna obowiązywać w stanowionym prawie, w szczególności w prawie podatkowym. W prasie fachowej oraz w komentarzach do ustawy o podatku od towarów i usług pojawiały się różne wyjaśnienia treści art. 15 ust. 3 pkt 3, w jego brzmieniu obowiązującym od dnia 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r., a urzędy skarbowe na tle zbliżonych stanów faktycznych udzielały sprzecznych ze sobą wyjaśnień. Interpretacja tego przepisu dokonana przez Ministra Finansów nie może być podstawą opodatkowania, gdyż stoi to w sprzeczności ze wzorcem zawartym w art. 217 oraz art. 87 Konstytucji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-09-23
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 12.06.2008 r., sygn. akt K 50/05).