Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych z dnia 2005-11-07.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/516529/05/X/1003.5 RZ
Data sprawy:
2005-11-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Do Rzecznika wpływają skargi od przedsiębiorców trudniących się działalnością związaną z utylizacją odpadów medycznych. W ocenie przedsiębiorców, rozwiązania prawne przyjęte w znowelizowanym w dniu 29.07.2005 r. przepisie art. 42 ustawy o odpadach, poważnie różnią się od dotychczasowych, wprowadzając ograniczenie dotyczące utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych wyłącznie w formie spalania. Autorzy skarg podnoszą, że niespełna dwa lata temu, po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, zaangażowali znaczne środki w inwestycje, przystosowując się do jego wymogów. Nowa regulacja obowiązująca od dnia 13.10.2005 r. przynosi im znaczne straty finansowe, w związku ze zniesieniem innych niż spalanie sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu ratio legis nowelizacji art. 42 ustawy o odpadach.

Inf. 10-12/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-12-22
Opis odpowiedzi:
1. Minister Środowiska (21.11.2005 r.) potwierdził, że jedynym sposobem unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych jest ich spalanie w spalarniach odpadów. Jednakże w ustawie o odpadach nie znalazł się zapis powodujący, że od dnia jej wejścia w życie tracą moc wydane na podstawie dotychczasowych przepisów decyzje administracyjne w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Uprawnienia osób, które uzyskały stosowne zezwolenia przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają ochronie jako prawa nabyte. Jednakże jakakolwiek zmiana sposobu gospodarowania odpadami lub ich ilością poddawaną unieszkodliwianiu powoduje konieczność uzyskania nowych decyzji administracyjnych na postawie obecnie obowiązujących przepisów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów, co nie oznacza jednoczesnego zakazu wykorzystywania dotychczas stosowanych urządzeń, np. autoklawów do ich dezaktywacji oraz zmniejszenia objętości odpadów celem przygotowania do transportu przed dalszym unieszkodliwianiem w spalarni odpadów. Nie zakazuje się również przetwarzania odpadów innych niż zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne w tych urządzeniach.
Inf. 10-12/2005, str.