Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Pawła K., dotyczącej ograniczenia możliwości doliczania do wysługi emerytalnej funkcjonariuszy służb publicznych okresu opłacania składek na ubezpieczenia po zakończeniu służby (sygn. akt SK 56/05) z dnia 2005-11-15.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/515240/05/III/909 RZ
Data sprawy:
2005-11-15
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Pawła K., dotyczącej ograniczenia możliwości doliczania do wysługi emerytalnej funkcjonariuszy służb publicznych okresu opłacania składek na ubezpieczenia po zakończeniu służby (sygn. akt SK 56/05).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym nowelizacją tej ustawy z dnia 8.12.2000 r., jest niezgodny z art. 2, 32 i 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Zdaniem Rzecznika ustawodawca niesłusznie odebrał funkcjonariuszom służb publicznych, którzy przed dniem 31.12.1998 r. podlegali ubezpieczeniu społecznemu, możliwość doliczenia do wysługi emerytalnej okresu opłacania składek na te ubezpieczenia (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Przykładowo, funkcjonariusz Policji, który postanowił przejść na emeryturę w 1991 r. (przy czym jego emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru) jest w znacznie gorszej sytuacji od funkcjonariusza Policji, który zdecydował się odejść ze służby w 2000 r. W pierwszym przypadku brany jest pod uwagę okres jego zatrudnienia po służbie, co wyklucza zaliczenie do wysługi emerytalnej czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w drugim przypadku liczony jest okres opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po odejściu ze służby, co daje możliwość zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu prowadzenia działalności gospodarczej.