Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B., dotyczącej ograniczenia możliwości wznowienia postępowania karnego (sygn. akt SK 60/05) z dnia 2005-11-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/515612/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-11-16
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B., dotyczącej ograniczenia możliwości wznowienia postępowania karnego (sygn. akt SK 60/05).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 540 § 2 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 190 ust. 4 Konstytucji RP.

Przepis art. 540 § 2 Kpk stanowi jedyną w postępowaniu karnym podstawę do wznowienia postępowania w przypadku, gdy w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis prawny będący podstawą do wydania orzeczenia kończącego postępowanie karne. Z przepisu tego wynikają jednak istotne ograniczenia możliwości wznowienia postępowania: wznowienie może dotyczyć wyłącznie orzeczenia skazującego lub warunkowo umarzającego postępowanie, może ono nastąpić wyłącznie na korzyść oskarżonego, może dotyczyć wyłącznie przepisu prawnego będącego podstawą skazania lub warunkowego umorzenia. Brzmienie art. 540 § 2 Kpk wyklucza możliwość wznowienia postępowania w interesie innej strony procesu niż oskarżony. Wznowienie postępowania jest niemożliwe także wówczas, gdy leży w interesie oskarżonego, ale nie dotyczy orzeczenia skazującego lub warunkowo umarzającego postępowanie (np. w przedmiocie kosztów, dowodów rzeczowych, środków zabezpieczających).

 


Data odpowiedzi:
2006-10-24
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 7.09.2006 r., sygn. akt SK 60/05).