Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obejścia prawa podatkowego z dnia 2005-11-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/508405/05/VI/620.4 RZ
Data sprawy:
2005-11-23
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obejścia prawa podatkowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 199a § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz art. 189 (1) Kodeksu postępowania cywilnego naruszają zasady przyzwoitej legislacji stanowiącej o zaufaniu obywateli do państwa i stanowionego prawa tj. art. 2 Konstytucji RP i zasadę wolności działalności gospodarczej wyrażającej się w wolności układania swoich stosunków cywilnoprawnych w ramach obowiązującego prawa tj. art. 22 Konstytucji RP. Poprzez wprowadzenie regulacji przewidzianej w art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy otrzymuje uprawnienia do kwestionowania każdej czynności prawnej podatnika i likwidowania wszystkich, także legalnych, a więc dopuszczalnych, skutków działań podatników mających na celu obniżenie zobowiązania podatkowego. Podatnik, który dokonuje legalnej i ważnej czynności prawnej nie powinien obawiać się dowolnych ocen organów podatkowych, gdy dokonana przez niego czynność pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z treścią art. 189 (1) Kpc uprawnienie o którym mowa w art. 189 Kpc (powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny) przysługuje również w toku prowadzonego postępowania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, jeżeli ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest niezbędne dla oceny skutków podatkowych. Uprawnienie takie, należące do atrybutów postępowania podatkowego, powinno być określone w sposób przejrzysty w ustawie - Ordynacja podatkowa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-10-10
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 14.06.2006 r., sygn. akt K 53/05).