Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny z dnia 2005-11-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/516893/05/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2005-11-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny.

Do Rzecznika zwróciło się kilkuset mieszkańców Poznania i Lubonia, którzy zasygnalizowali swoje obawy związane z powstaniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, jej właściciel może żądać, na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, odszkodowania za poniesioną szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Termin na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest ograniczony do 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W ocenie skarżących ograniczenie to niekorzystnie wpływa na możliwość otrzymania odszkodowań. Rzeczywisty spadek wartości nieruchomości oraz nakładów, których poniesienie jest niezbędne dla zapewnienia właściwych warunków życia, będzie możliwy do oszacowania najwcześniej od momentu w którym lotnisko zacznie obsługiwać nowe samoloty wojskowe, co nastąpi już po upływie dwuletniego terminu określonego w powołanym przepisie. Rzecznik zwraca się o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do przedłużenia terminu na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z utworzeniem strefy ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego, a także o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości pomocy finansowej dla właścicieli na inwestycje niezbędne w związku z pozostawaniem nieruchomości w tej strefie.

Inf. 10-12/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-01-12
Opis odpowiedzi:
1. Minister Środowiska (30.12.2005 r.) poinformował, że Wojewoda Wielkopolski utworzył rozporządzeniem z dnia 17.12.2003 r. obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny bez uwzględnienia mających tu funkcjonować samolotów F-16. W dacie wydania rozporządzenia nieznany był Wojewodzie nie tylko termin wprowadzenia na to lotnisko samolotów F-16, ale również ilość wykonywanych przez te samoloty operacji lotniczych oraz właściwe im procedury startów i lądowań. Wobec braku tak istotnych parametrów, nie można było wtedy ustalić rozmiarów obszaru ograniczonego użytkowania ze względu na ich eksploatację. Po wprowadzeniu samolotów F-16 na lotnisko Poznań - Krzesiny konieczne będzie sporządzenie przeglądu ekologicznego i określenie zasięgu ponadnormatywnego akustycznego oddziaływania na środowisko. Zmiana dotychczasowego zasięgu ponadnormatywnych akustycznych oddziaływań będzie skutkować korektą granic obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego rozporządzeniem Wojewody. Wówczas właścicielom nieruchomości, a także użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości usytuowanych na terenie objętym korektą obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego, począwszy od dnia w którym korekta została dokonana, będzie przysługiwać dwuletni okres na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na mocy art. 129 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Przy nowelizacji ustawy zostanie rozpatrzona sugestia przedłużenia terminu dochodzenia tych odszkodowań.
Inf.1-3/2006, str.