Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie ograniczeń w dostępie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności z dnia 2005-12-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/486104/04/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie ograniczeń w dostępie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności.

Od 2004 r. pracownicy Biura Rzecznika zaczęli mieć trudności z uzyskaniem informacji dotyczących stanu zdrowia osób składających wnioski oraz dostępem do ich dokumentacji medycznej. Badając skargi na działalność służby zdrowia pracownicy Biura ograniczają się wyłącznie do spraw związanych z dostępnością obywateli do świadczeń medycznych, nie wkraczając w problematykę merytorycznych decyzji dotyczących diagnostyki i leczenia. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że w obowiązującym stanie prawnym udostępnianie Rzecznikowi dokumentacji medycznej obywatela, który złożył skargę na niewłaściwe leczenie lub traktowanie przez służbę zdrowia, powinno następować na podstawie pisemnego oświadczenia tego obywatela, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych dotyczących jego stanu zdrowia. Uzyskiwanie od autora każdego wniosku pisemnej zgody na udostępnienie Rzecznikowi dokumentacji medycznej lub pewnych danych z tej dokumentacji jest poważnym utrudnieniem dla pracy Biura Rzecznika. Ważniejsze jest jednak to, że takie działanie opóźnia merytoryczne rozpatrzenie wniosku, a niekiedy może nawet uniemożliwić niezwłoczne podjęcie interwencji. Rzecznik wnosi o podjęcie przez Ministra Zdrowia inicjatywy ustawodawczej w celu znowelizowania ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przez dodanie przepisu stanowiącego, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest podmiotem, któremu zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest udostępnić prowadzoną dokumentację medyczną pacjenta korzystającego z jego świadczeń zdrowotnych. Za takim rozwiązaniem opowiedział się także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Inf. 10-12/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-12-06
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (27.12.2005 r.) poinformował, że w obecnym stanie prawnym pacjent może upoważnić Rzecznika Praw Obywatelskich do uzyskania jego dokumentacji medycznej lub sam wystąpić o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji, które przekaże Rzecznikowi, składając skargę na działania lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej. Dane zawarte w dokumentacji medycznej objęte są tajemnicą lekarską i podlegają szczególnej ochronie. W związku z powyższym wydaje się, że obowiązujące regulacje prawne w omawianym zakresie są wystarczające i służą ochronie danych zawartych w dokumentacji medycznej, a jednocześnie nie stoją na przeszkodzie realizacji ustawowych zadań Rzecznika.
Inf. 10-12/2005, str.