Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie kary dyscyplinarnej przewidzianej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym z dnia 2006-01-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2006-01-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie kary dyscyplinarnej przewidzianej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.

Kodeks karny wykonawczy w art. 222 § 2 pkt 7 przewiduje możliwość wymierzenia tymczasowo aresztowanemu kary dyscyplinarnej polegającej na pozbawieniu go prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca. Wymierzenie tej kary skutkuje pozbawieniem lub co najmniej ograniczeniem możliwości prowadzenia przez tymczasowo aresztowanego korespondencji, a przez to pozbawieniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z przysługujących mu praw, w szczególności prawa do utrzymywania więzi z rodziną, kontaktu z obrońcą i pełnomocnikiem, a także prawa do korzystania ze środków zaskarżania decyzji i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym.

W art. 143 Kkw wymienione są kary dyscyplinarne, jakie można wymierzyć skazanemu. Katalog ten wymienia również karę polegającą na wprowadzeniu czasowych ograniczeń w dokonywaniu zakupów w kantynie więziennej, jednak asortyment towarów objętych zakazem został zawężony do artykułów żywnościowych i tytoniowych. Zróżnicowanie sytuacji skazanych i tymczasowo aresztowanych, na niekorzyść tych ostatnich, w zakresie wskazanej kary dyscyplinarnej, nie znajduje uzasadnienia. Rzecznik wnosi o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 222 § 2 pkt 7 Kkw w taki sposób, aby ukarany tymczasowo aresztowany mógł korzystać co najmniej z takich uprawnień, z jakich korzysta skazany, wobec którego wykonywana jest kara dyscyplinarna określona w art. 143 § 1 pkt 5 Kkw.

Inf. 1-3/2005, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: