Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie zróżnicowanych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność hodowlaną z dnia 2006-01-12.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/514372/05/X/1003.6 RZ
Data sprawy:
2006-01-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie zróżnicowanych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność hodowlaną.

Do Rzecznika wpływają skargi na nierówne traktowanie podmiotów prowadzących działalność hodowlaną, w zakresie opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Zasada ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska usankcjonowana została mocą ustawy - Prawo ochrony środowiska. Stawki opłat określa rozporządzenie Rady ministrów z dnia 14.12.2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Podmioty zajmujące się hodowlą zwierząt, zobowiązane są do ponoszenia opłat m.in. w związku ze składowaniem zwierząt padłych i ubitych z konieczności, odpadowej tkanki zwierzęcej, odchodów zwierzęcych, osadów z mycia i czyszczenia. Jedynie dla jednego rodzaju działalności hodowlanej, tzn. chowu lub hodowli drobiu przewidziano opłaty za wprowadzane do powietrza gazy takie jak amoniak, metan, siarkowodór oraz pył. W ocenie zainteresowanych, takie rozwiązanie dyskryminuje hodowców drobiu, powodując równocześnie zmniejszenie ich konkurencyjności na rynku. Z uwagi na wątpliwość co do zgodności powyższego rozwiązania z zasadami równości podmiotów wobec prawa oraz niedyskryminacji z jakichkolwiek powodów w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym, wyrażonymi w art. 32 Konstytucji RP, Rzecznik zwraca się o wyjaśnienia dotyczące przyczyn i uwarunkowań opisanego zróżnicowania w prawach osób trudniących się hodowlą zwierząt.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-02-17
Opis odpowiedzi:
1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (31.01.2006 r.) poinformowała, że zarzut nierównego traktowania podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt, wiążący się z tym, że w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.12.2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, określone są stawki opłat za składowanie odpadów powstających w wyniku prowadzenia takiej działalności przez wszystkie podmioty, natomiast w załączniku nr 1 w tabeli E - stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza tylko z chowu lub hodowli drobiu, jest nietrafny. Sposób określenia stawek opłat w rozporządzeniu jest zróżnicowany ze względu na specyfikę poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska. Rozporządzenie określa wyłącznie jednostkowe stawki opłat, natomiast sam obowiązek uiszczania opłat jest nałożony na wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, ustawą - Prawo ochrony środowiska, w której określone są również, jednakowe dla wszystkich podmiotów, zasady ustalania i pobierania opłat oraz przypadki zwolnień od opłat. Zamieszczenie tabeli E w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie oznacza, iż obowiązkiem uiszczania opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu lub hodowli zwierząt obciążone są tylko podmioty zajmujące się produkcją drobiarską ani że obowiązek ten powstał dopiero z dniem 1.01.2005 r. Oznacza to jedynie, że niektórzy hodowcy drobiu mogą wybrać uproszczony sposób ustalenia wysokości opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wykorzystując tabelę E. Mogą oni również, tak jak hodowcy zwierząt innych niż drób oraz pozostałe podmioty korzystające ze środowiska, ustalić wysokość opłaty na zasadach ogólnych z zastosowaniem tabeli A.
Inf. 1-3/2006, str.